Template Image 6

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Haar taak is om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg op school te scheppen en te behouden. Werken in de MR is geen sinecure: communicatie met schoolbestuur, achterban en met MR-leden onderling, op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijs- en wetgevingsgebied en het ontwikkelen van visie over het reilen en zeilen van de school. Allemaal ingrediĆ«nten die nodig zijn voor het succesvol uitvoeren van de medezeggenschap.

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden, oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. De bevoegdheden van de MR zijn
vastgelegd in het MR-reglement. Dit reglement is voor alle ouders ter inzage op school beschikbaar.

Op onze school is de samenstelling van de medezeggenschapsraad als volgt:
Namens de ouders:

Michel Rosema, Christine de Wit (secretaris), Jeroen Scheper en Alex Buitenwerf

Namens het personeel:
Esther Smits (voorzitter)
Nanda Wildeman
Astrid Faber

Mirjan Hiemstra (IB-er)

 

Het is ook mogelijk een vergadering bij te wonen, deze zijn openbaar. We zouden het fijn vinden als u erbij wilt zijn, laat het ons alleen even van te voren weten.