Template Image 7

Ouders in de school

Ouders
Ouders, leerkracht en kind vormen een driehoek waarbij de inzet van betrokkenen draait om de ontwikkeling van het kind. De communicatie is deze driehoek van essentieel belang. Het is vanzelfsprekend dat leerkrachten en ouders elkaar helpen om het kind zo goed mogelijk te begeleiden. Indien er onduidelijkheden in het begeleidingstraject is het belangrijk dat deze zo snel mogelijk uit de weg worden geruimd. Van ouders wordt verwacht dat zij de leerkracht van hun kind niet afvallen om zo het kind niet in een onmogelijke positie te brengen. Het kind zit immers wel weer bij de leerkracht in de klas. Andersom vallen leerkrachten de ouders niet af. Verschillen van mening worden uitgesproken tussen ouders en leerkracht. Een kind speelt hier geen rol in. Indien er vragen zijn omtrent bepaalde besluiten of gang van zaken verwachten wij van u dat u dit bespreekt met de leerkracht.
Wij hebben veel liever een vragende ouder dan een boze ouder.

Belang van ouderbetrokkenheid
Onze leerling is uw zoon of dochter. Alleen al daarom vinden wij ouderbetrokkenheid noodzakelijk. Wij vinden het belangrijk dat ouders daadwerkelijk betrokken zijn bij de ontwikkelingen op onze school. Daarom zetten we ons in om ouders zo goed mogelijk te informeren over zaken die op school spelen. We vinden het prettig dat ouders zich betrokken tonen bij het onderwijs aan hun kind. Deze betrokkenheid uit zich op verschillende manieren. Ouders maken deel uit van de medezeggenschapsraad en de ouderraad, maar helpen ook bij activiteiten binnen en buiten de klas. Deze hulp wordt zeer gewaardeerd en als een zinvolle ondersteuning en verrijking van de school ervaren. Ouders die ondersteunende activiteiten verrichten doen dit onder begeleiding van de leerkracht. De leerkrachten blijven verantwoordelijk.

Ouderavonden
Wij organiseren een aantal oudermomenten per jaar. Aan het begin van het schooljaar hebben we een informatiemoment voor de ouders. De leerkrachten presenteren dan aan de ouders een doorkijkje door het jaar. Deze presentatie illustreren we met foto’s en videomateriaal uit de groepen.
In de herfst zijn de eerste gesprekken tussen ouders en leerkracht(en). Tijdens dit gesprek staat het sociaal-emotionele welbevinden van het kind centraal. We zien dit als een omgekeerd 10-minutengesprek.
De ouders vullen een formulier in dat gaat over het welbevinden van hun kind. Tijdens het gesprek laten we de ouders veel vertellen over hun kind aan de hand van dit ingevulde formulier.
In januari volgt het tweede 10-minutengesprek. Dit gesprek gaat over de cognitieve ontwikkeling van het kind. Aan de hand van de Cito-LVS-gegevens en de afgenomen methodetoetsen wordt de ontwikkeling van het kind gedeeld en wordt het rapport toegelicht.
In juli volgt het derde 10-minutengesprek, waar ook weer de Cito-LVS-gegevens en de afgenomen methodetoetsen worden besproken, evenals het tweede rapport. Natuurlijk kunnen ook tussendoor gesprekken plaatsvinden. Wilt u tussendoor spreken met de leerkracht van uw kind, dan kunt u altijd een afspraak maken.